Перелік електронних наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Добірка посилань на сайти електронних наукових фахових видань України, що мають повнотекстові архіви)


ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Вісник Дніпропетровського університету Серія «Економіка» — http://vestnikdnu.com.ua

Вісник Харківського національного аграрного університету ім.. В. В. Докучаєва. Серія «Економічні науки» — http://knau.kharkov.ua/vsnik-ekonomka.html

Глобальні та національні проблеми економіки — http://global-national.in.ua/pro-zhurnal

Economic Processes Management — http://epm.fem.sumdu.edu.ua/archive/?lang=uk

Економика промисловості — http://www.econindustry.org/index.php?lang=uk

Економіка: реалії часу — http://economics.opu.ua/journal

Економіка. Управління. Інновації. Серія: Економічні науки — http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=EJ000036

Економічний  вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»- http://ev.fmm.kpi.ua/issue/archivehttp://economy.kpi.ua/uk/issue

Ефективна економіка — http://www.economy.nayka.com.ua/

Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України» (економічні науки) — http://www.nusta.edu.ua/zbirnik-naukovih-prac-nudpsu

Міжнародний науково-виробничий журнал «Економіка АПК» — http://eapk.org.ua

Міжнародні відносини. Серія: Економічні науки — http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/issue/archive

Наукові вісті Далівського університету — http://librarysnu.at.ua/index/naukovi_visti_dalivskogo_universitetu/0-63

Проблеми системного підходу в економіці —http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/PSAE/issue/archive

Соціально-економічні проблеми і держава — http://sepd.tntu.edu.ua/index.php/uk

Теоретичні та прикладні питання економіки — http://www.tppe.econom.univ.kiev.ua/zbirn.html

Фінансовий простір Financial space — http://fp.cibs.ubs.edu.ua/

Чернігівський науковий часопис — http://chasopis.geci.stu.cn.ua/


ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Демократичне врядування. Науковий вісник Львівського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України — http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=EJ000073

Державне будівництво — http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/e-journals/DeBu/texts.html

Державне управління: удосконалення та розвиток — http://www.dy.nayka.com.ua/?op=7

Публічне адміністрування: теорія та практика — http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/

Теоретичні та прикладні питання державотворення — http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=tppd

Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування — http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Ttpdu


ТЕХНІЧНІ  НАУКИ

Проблеми телекомунікацій — http://pt.journal.kh.ua/index/0-6


ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Вісник Асоціації кримінального права України — http://nauka.nlu.edu.ua/?page_id=773

Вісник Вищої ради юстиції — http://www.vru.gov.ua/visnyk_archive

Журнал східноєвропейського права — http://easternlaw.com.ua/uk/category/arxiv-nomerov

Науковий часопис Національної академії прокуратури України — http://www.chasopysnapu.gp.gov.ua/chasopys/ua/ua_cs_01_04.html

Порівняльно-аналітичне право — http://www.pap.in.ua/index.php/arhiv-vidannja

Право і громадянське суспільство — http://lcslaw.knu.ua/

Право та управління — http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=prtup

Право та інноваційне суспільство — http://apir.org.ua/ru#

Правові системи — http://legalsystems.net.ua/?page_id=25

Теорія і практика правознавства — http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/e-journals/tipp/texts.html

Форум права — http://forumprava.pp.ua/page-5.html

Часопис Академії адвокатури України — http://e-pub.aau.edu.ua/index.php/chasopys/issue/archive

Часопис Національного університету “Острозька академія”. Серія “Право” — http://lj.oa.edu.ua/home

Юридичний науковий електронний журнал — http://www.lsej.org.ua/index.php/arkhiv-nomeriv


« Повернутися